Algemene voorwaarden

1. Algemeen - Bindende kracht

Behoudens schriftelijke overeenkomst, waarin uitdrukkelijk wordt afgeweken van de onderhavige algemene voorwaarden, worden alle opdrachten slechts aanvaard en uitgevoerd onder hierna volgende voorwaarden. Deze voorwaarden worden geacht door de Opdrachtgever gekend en aanvaard te zijn onder onherroepelijke verzaking aan de eigen algemene voorwaarden, en worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de opdracht bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden meegedeeld, doch verder voor alle daarop volgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten. Indien partijen voor een of meer der welbepaalde opdrachten uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze voorwaarden of van een gedeelte daarvan, blijven de voorwaarden tussen partijen van kracht voor wat betreft de overige of verdere offertes, opdrachten en overeenkomsten.

2. Offerte

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf de aanbiedings- of offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. Levering - Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever dient, uitsluitend op zijn kosten en tijdig, de nodige voorzieningen voor infrastructuur aan te brengen bij gebreke waaraan Syntegro NV gerechtigd is de uitvoering der werken uit te stellen en alle bewijsbare kosten in te vorderen lastens de opdrachtgever rechtstreeks voortspruitend uit diens tekortkoming(en). De geleverde hardware en software blijft eigendom van Syntegro NV tot de volledige betaling van de daarop betrekking hebbende factuur. De opdrachtgever aanvaardt evenwel steeds het risico vanaf het ogenblik van de levering.

4. Prijzen - Betalingsvoorwaarden

Prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het B.T.W.- tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de Opdrachtgever vallen. Al de facturen van Syntegro NV zijn betaalbaar uiterlijk de 30ste dag na factuurdatum. Bij laattijdige betaling is vanaf de 31ste dag na factuurdatum, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente te verhogen met 1%. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00 als schadevergoeding. Bij iedere laattijdige betaling, evenals bij iedere niet-naleving van een (specifieke) verplichting in hoofde van de Opdrachtgever, zal Syntegro NV bovendien het recht hebben, zonder aanmaning en van rechtswege, de uitvoering van welk danige prestaties op te schorten en slechts te hervatten na betaling respectievelijk naleving van alle verplichtingen.

5. Annulatie

Indien de Opdrachtgever de bestelling annuleert, is hij gehouden tot betaling aan Syntegro NV van het op dat ogenblik reeds gepresteerde werk en al de bestelde goederen, met daarnaast een minimum van 25% van de overeengekomen prijs ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd het recht van Syntegro NV om de volledige nakoming van de overeenkomst en/of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

6. Garantie

Syntegro NV geeft een ‘goede werkings’-garantie op de door haar geleverde goederen en diensten voor een periode van 12 maanden vanaf datum van installatie. Deze garantie zal evenwel nooit langer duren dan 15 maanden na datum van uitlevering door Syntegro NV. De garantie kan niet ingeroepen worden in geval van oneigenlijk gebruik, nalatigheden, schade veroorzaakt door een externe oorzaak en slijtage.

7. Aansprakelijkheid

Enige vertraging in de uitvoering van de opdrachten door Syntegro NV kan geen aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding. Syntegro NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van haar opdracht ten gevolge van de beperkingen eigen aan het voorwerp van de opdracht en/of beperkingen opgelegd door een autoriteit van wie redelijkerwijze mag aangenomen worden dat zij bevoegd is. Alle opdrachten uitgevoerd door Syntegro NV houden een middelenverbintenis in. Dit houdt in dat Syntegro NV zich steeds zal inspannen om de opdracht naar best vermogen en volgens de regels van de kunst in de informaticapraktijk uit te voeren. De aansprakelijkheid van Syntegro NV, haar organen, ondergeschikten, vertegenwoordigers en onderaannemers, aangaande de geleverde diensten, is uitgesloten voor elk verlies of schade, veroorzaakt door of ontstaan ten gevolge van hetzij een onjuiste of nalatige uitvoering, hetzij een gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering, tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze te wijten is aan opzet of grove fout. In dat geval is de aansprakelijkheid per opdracht beperkt tot een bedrag van € 12.500,00. Het woord “opdracht” bevat steeds alle kleine deelopdrachtjes i.v.m. een opdracht. De afbakening van de specifieke opdracht zal blijken uit de omschrijving ervan in een prijsofferte of uit een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Syntegro NV met betrekking tot een bepaalde dienstverlening.

8. Rechtsverval

Elke klacht of vordering tegen Syntegro NV moet ingediend worden binnen een termijn van 3 maanden die volgt op het technisch uitvoeren van de opdracht - aldus voor de administratieve afhandeling ervan - zoniet treedt van rechtswege rechtsverval op.

9. Confidentialiteit

De Opdrachtgever en Syntegro NV zullen alle ter gelegenheid van de uitvoering van de opdracht bekomen confidentiële gegevens ook strikt als dusdanig behandelen en alles in het werk stellen om dit confidentieel karakter te handhaven, ook na beëindiging van de opdracht.

10. Af- / aanwerving van medewerkers door de Opdrachtgever

Het is de Opdrachtgever verboden medewerkers van Syntegro NV (zowel medewerkers in loondienst als freelance medewerkers) af respectievelijk aan te werven of hoe dan ook gebruik te maken van hun diensten tot en met 730 kalenderdagen na het einde van de opdracht, tenzij mits een voorafgaande en schriftelijke toestemming van Syntegro NV. Inbreuk op dit artikel zal van rechtswege aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding aan Syntegro NV gelijk aan tweemaal het bruto jaarsalaris van het aan Syntegro NV onttrokken personeelslid of het equivalent van 440 mandagen in het geval van een freelance medewerker.

11. Toepasselijk recht - Bevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt, bevoegd en zulks onverminderd het recht van Syntegro NV om de koper/opdrachtgever te dagvaarden voor de rechtbanken van diens woonplaats en/of maatschappelijke zetel.